Հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ

Հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակվում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից հաշմանդամ ճանաչված անձին, եթե հաշմանդամություն սահմանելու կամ կենսաթոշակ նշանակելու համար դիմելու ժամանակ անձն ունեցել է հետևյալ աշխատանքային ստաժը.

Տարիքային խումբը

Աշխատանքային ստաժը` օրացուցային տարիներով

մինչև 23

2 տարի

23-ից մինչև 26

3 տարի

26-ից մինչև 29

4 տարի

29-ից մինչև 32

5 տարի

32-ից մինչև 35

6 տարի

35-ից մինչև 38

7 տարի

38-ից մինչև 41

8 տարի

41-ից մինչև 44

9 տարի

44-ից բարձր

10 տարի


Աշխատանքային խեղման կամ մասնագիտական հիվանդության հետևանքով հաշմանդամ ճանաչված անձին հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակվում է անկախ աշխատանքային ստաժի տևողությունից:

Հաշմանդամության կենսաթոշակը նշանակվում է հաշմանդամության ամբողջ ժամանակահատվածի համար:

_______________________